Contact Us

Hoàng Phú Gia Hotel

Address: 19C Bùi Thị Xuân, Bến Thành Ward, District 1, HCMC

Tel: (84-28) 39252555 or (84-28) 392 3925 9342 – Fax: (84-28) 3925 9343

Email: info@hoangphugiahotel.com.vn